Pieejamie kursi

Finanšu grāmatvedība | Kursi "Bilance un nodokļi"
Rasa PēceInga Pumpure

Finanšu grāmatvedība | Kursi "Bilance un nodokļi"

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA "BILANCE UN NODOKĻI"
Licence P-13292

160 akadēmiskās stundas

Programma paredzēta grāmatvežiem ar nelielu pieredzi grāmatvedībā un arī ieinteresētām personām pilnveidot zināšanas grāmatvedībā.

Uzņēmumu finanšu grāmatvedība (126 st.) Grāmatvedības teorijā klausītāji apgūst sistematizētas pamatzināšanas grāmatvedības pamatos: grāmatvedības būtība un tās reglamentējošie normatīvie dokumenti; grāmatvedības jēdzieni: bilance; kontu sistēma, divkāršais ieraksts, dokuments, inventarizācija u.c.; grāmatvedības darba cikls pārskata periodā, ilustrējot ar praktiskiem piemēriem. Klausītāji atrisina visu grāmatvedības teorijas tematu saistošu uzdevumu no bilances līdz bilancei. Finanšu grāmatvedības programmā paredzēto tematu griezumā klausītāji apgūst konkrētas teorētiskās zināšanas un iegūst praktiskas iemaņas par bilances posteņu novērtējumu, par darījumu dokumentālu noformēšanu un to kontējumiem, par ilgtermiņa objektu nolietojuma, darba algas u.c. aprēķiniem, par debitoru un kreditoru parādiem, par ieņēmumiem un izdevumiem, par gada pārskata priekšdarbiem un to sagatavošanu. Visu jautājumu izklāsts pamatots ar pēdējiem grozījumiem LR normatīvajos dokumentos grāmatvedībā un nodokļos. Klausītāji zināšanas nostiprina, atrisinot komplekso uzdevumu, kas akcentēts finanšu pārskata un nodokļu pārskata sastādīšanā.

Noslēgumā eksāmens par visu kursu(4 st.).

Sekmīgi nokārtojuši eksāmenu saņem stingrās uzskaites dokumentu "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību"

LR nodokļi | Kursi "Bilance un nodokļi"
Inga Pumpure

LR nodokļi | Kursi "Bilance un nodokļi"

Izglītības programma "Bilance un nodokļi"

Licence P-13292

160 akadēmiskās stundas

Programma paredzēta grāmatvežiem ar nelielu pieredzi grāmatvedībā un arī ieinteresētām personām pilnveidot zināšanas grāmatvedībā.

No tā: LR nodokļu sistēma (30 st.). Klausītāji saņem nepieciešamās zināšanas visos nodokļos ar mērķi saņemt informāciju grāmatvedībā nodokļu aprēķināšanai un nodokļu deklarāciju vai pārskatu sastādīšanai.

Noslēgumā eksāmens par visu kursu (4 st.).

Sekmīgi nokārtojuši eksāmenu saņem stingrās uzskaites dokumentu "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".


Darba likumdošana | Kursi "Uzņēmumu grāmatvedība"
Līga AlberliņaInga Pumpure

Darba likumdošana | Kursi "Uzņēmumu grāmatvedība"

Izglītības programma "Uzņēmumu grāmatvedība"

Licence P-13291

170 stundas

Programma paredzēta grāmatvežiem, kam nav gada pārskata sastādīšanas zināšanu un prasmju.


Darba likumdošana (10 st.). Apskata grāmatveža darbam nepieciešamos normatīvos dokumentus par darba tiesībām.


Noslēgumā eksāmens par visu kursu (4 st.).

Sekmīgi nokārtojuši eksāmenu saņem stingrās uzskaites dokumentu "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".


Vadības grāmatvedība | Kursi ""Uzņēmumu grāmatvedība
Rasa PēceInga Pumpure

Vadības grāmatvedība | Kursi ""Uzņēmumu grāmatvedība

Izglītības programma "Uzņēmumu grāmatvedība"

Licence P-13291

170 stundas

Programma paredzēta grāmatvežiem, kam nav gada pārskata sastādīšanas zināšanu un prasmju.

 

Vadības grāmatvedības pamati (20 st.). Piedāvā grāmatvežiem nepieciešamās zināšanas izmaksu uzskaites teorijas un cenas un pašizmaksas kalkulāciju jomā, informē par bezzaudējumu punkta aprēķināšanu, iepazīstina ar budžetēšanas teorijas pamatiem, ļauj strādājošiem grāmatvežiem analizēt saimnieciskās darbības finanšu rādītājus.

 

Noslēgumā eksāmens par visu kursu(4 st.).

Sekmīgi nokārtojuši eksāmenu saņem stingrās uzskaites dokumentu "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".


LR Nodokļi | Kursi "Uzņēmumu grāmatvedība"
Kristīne MičuleInga Pumpure

LR Nodokļi | Kursi "Uzņēmumu grāmatvedība"

Izglītības programma "Uzņēmumu grāmatvedība"

Licence P-13291

170 stundas

Programma paredzēta grāmatvežiem, kam nav gada pārskata sastādīšanas zināšanu un prasmju.


LR nodokļu sistēma (30 st.). Sniedz nepieciešamās zināšanas, ņemot vērā pēdējos grozījumus LR normatīvajos dokumentos par nodokļiem un nodevām ciešā saistībā ar finanšu grāmatvedību.


Noslēgumā eksāmens par visu kursu(4 st.).

Sekmīgi nokārtojuši eksāmenu saņem stingrās uzskaites dokumentu "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".


Finanšu grāmatvedība | Kursi ''Uzņēmumu grāmatvedība"
Līga AlberliņaInga Pumpure

Finanšu grāmatvedība | Kursi ''Uzņēmumu grāmatvedība"

Izglītības programma "Uzņēmumu grāmatvedība"

Licence P-13291

170 stundas

Programma paredzēta grāmatvežiem, kam nav gada pārskata sastādīšanas zināšanu un prasmju.

Uzņēmuma finanšu grāmatvedība (106 st.) Sniedz pamatzināšanas grāmatvedības teorijā, uz kuru pamata mācību procesa gaitā tiek veidotas visas grāmatvedim nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, krājumu, kreditoru parādu, ieņēmumu un izdevumu novērtēšanu, uzskaiti un atspoguļošanu bilancē.

Klausītājiem ir iespēja sistematizēt un pilnveidot savas zināšanas ar situāciju un komplekso uzdevumu palīdzību, kas atspoguļo visaktuālākās grāmatvedības uzskaites problēmas, bet reizēm arī strīdīgus jautājumus, kas prasa kompleksu finanšu un nodokļu likumu pieeju.

Īpaša vērtība tiek pievērsta gada pārskata sastādīšanai, sākot no tā posteņu novērtēšanas principiem un nobeidzot ar pašu pārskata sastādīšanu saskaņā ar pēdējiem grozījumiem LR normatīvajos dokumentos atbilstoši starptautiskajiem standartiem.

Mācību procesa gaitā grāmatvedības uzskaites aktuālās problēmas tiek aplūkotas gan no finanšu, gan no nodokļu likumu viedokļa.


Noslēgumā eksāmens par visu kursu (4 st.).

Sekmīgi nokārtojuši eksāmenu saņem stingrās uzskaites dokumentu "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".


Dokumentu pārvalde | Kursi "Praktiskā grāmatvedība"
Jolanta BrilteInga Pumpure

Dokumentu pārvalde | Kursi "Praktiskā grāmatvedība"

Augstākā līmeņa grāmatvedības izglītības programma

"Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un starptautiskiem normatīviem dokumentiem"

Licence P-13290

200 stundas

Programma paredzēta grāmatvežiem ar vismaz 3 gadu pieredzi grāmatvedības uzskaitē un gada pārskatu sastādīšanā.

Pamatinformācija par programmu

·         Izglītības programma nodrošina praktizējošo grāmatvežu kvalifikācijas paaugstināšanu, grāmatvedības uzskaites dziļāku, daudzveidīgāku un plašāku apguvi, nodokļu sistēmas problēmu risinājumu, uzņēmumu finanšu darbības analīzi;

·         Izglītības programma paredz visu mācību vielu apgūt kontekstā ar Latvijas grāmatvedības un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, nosakot to kopīgās un atšķirīgās iezīmes;

·         Mācību procesā tiek akcentētas praktiski pielietojamas zināšanas un prasmes, kuru apguve ļauj labāk, ātrāk un dziļāk apgūt mācību vielu un efektīvāk izmantot tās darbā;

·         Mācības notiek dialoga formā, veicinot kursu klausītājus aktīvāk iekļauties mācību procesā;

·         Ir sagatavoti speciāli izdales materiāli un uzdevumu krājums;

·         Izglītības programma saskaņota ar akreditētu Grāmatvežu sertifikācijas centru, kas darbojas pamatojoties uz Starptautiskā standarta ISO/IEC 17024 “Atbilstības novērtēšana” un LR likuma “Par atbilstības novērtēšana” prasībām.

 

Programmas saturs

 • Lietvedība (10 st.) Dokumentu noformēšanas prasības un aprites organizēšana. Lietvedības dokumentu valoda. Dokumentu uzkrāšana, uzskaite, saglabāšana.

Zināšanu novērtēšana Pēc programmā paredzēto tēmu apgūšanas paredzēti pārbaudes darbi. Mācību noslēgumā 2 kompleksie eksāmeni:

1)      Grāmatvedība un LR nodokļu sistēma (5 st.).

2)      Vadības grāmatvedība, tiesību pamati, lietvedība (5 st.).

Eksāmenus pieņem akreditētas personu novērtēšanas un sertifikācijas institūcijas "Grāmatvežu sertifikācijas centrs" (GSC) neatkarīga eksaminācijas komisija, kas nodrošina maksimāli objektīvu novērtējumu, atbilstoši grāmatvežu profesijas (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) standarta prasībām.

Dokuments par programmas apguvi. Izglītības programma ir licencēta un akreditēta Izglītības un zinātnes ministrijā, tāpēc

 • eksāmenus sekmīgi nokārtojušie (ne mazāk kā 4 balles abos eksāmenos) saņem stingrās uzskaites dokumentu ar mazo valsts ģerboni "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".
 • Tie, kas nokārto eksāmenus atbilstoši grāmatveža profesijas standarta 4.kvalifikācijas līmeņa prasībām un saņem vērtējumu ne mazāk kā 7 balles, iegūst tiesības pieteikties Grāmatvežu sertifikācijas centrā Kompetences sertifikāta saņemšanai. Akreditācijas sistēma ir starptautiski atzīta 29 ES valstīs, jo sertifikācijas procedūras atbilst starptautiskā standarta EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām.Tiesību pamati | Kursi "Praktiskā grāmatvedība"
Inga Pumpure

Tiesību pamati | Kursi "Praktiskā grāmatvedība"

Augstākā līmeņa grāmatvedības izglītības programma

"Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un starptautiskiem normatīviem dokumentiem"

Licence P-13290

200 stundas

Programma paredzēta grāmatvežiem ar vismaz 3 gadu pieredzi grāmatvedības uzskaitē un gada pārskatu sastādīšanā.

Pamatinformācija par programmu

·         Izglītības programma nodrošina praktizējošo grāmatvežu kvalifikācijas paaugstināšanu, grāmatvedības uzskaites dziļāku, daudzveidīgāku un plašāku apguvi, nodokļu sistēmas problēmu risinājumu, uzņēmumu finanšu darbības analīzi;

·         Izglītības programma paredz visu mācību vielu apgūt kontekstā ar Latvijas grāmatvedības un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, nosakot to kopīgās un atšķirīgās iezīmes;

·         Mācību procesā tiek akcentētas praktiski pielietojamas zināšanas un prasmes, kuru apguve ļauj labāk, ātrāk un dziļāk apgūt mācību vielu un efektīvāk izmantot tās darbā;

·         Mācības notiek dialoga formā, veicinot kursu klausītājus aktīvāk iekļauties mācību procesā;

·         Ir sagatavoti speciāli izdales materiāli un uzdevumu krājums;

·         Izglītības programma saskaņota ar akreditētu Grāmatvežu sertifikācijas centru, kas darbojas pamatojoties uz Starptautiskā standarta ISO/IEC 17024 “Atbilstības novērtēšana” un LR likuma “Par atbilstības novērtēšana” prasībām.

 

Programmas saturs

 • Tiesību pamati (28 st.) Apgūst grāmatvežu darbam nepieciešamās darba tiesību, komerctiesību un civiltiesību zināšanas.

Zināšanu novērtēšana Pēc programmā paredzēto tēmu apgūšanas paredzēti pārbaudes darbi. Mācību noslēgumā 2 kompleksie eksāmeni:

1)      Grāmatvedība un LR nodokļu sistēma (5 st.).

2)      Vadības grāmatvedība, tiesību pamati, lietvedība (5 st.).

Eksāmenus pieņem akreditētas personu novērtēšanas un sertifikācijas institūcijas "Grāmatvežu sertifikācijas centrs" (GSC) neatkarīga eksaminācijas komisija, kas nodrošina maksimāli objektīvu novērtējumu, atbilstoši grāmatvežu profesijas (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) standarta prasībām.

Dokuments par programmas apguvi. Izglītības programma ir licencēta un akreditēta Izglītības un zinātnes ministrijā, tāpēc

 • eksāmenus sekmīgi nokārtojušie (ne mazāk kā 4 balles abos eksāmenos) saņem stingrās uzskaites dokumentu ar mazo valsts ģerboni "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".
 • Tie, kas nokārto eksāmenus atbilstoši grāmatveža profesijas standarta 4.kvalifikācijas līmeņa prasībām un saņem vērtējumu ne mazāk kā 7 balles, iegūst tiesības pieteikties Grāmatvežu sertifikācijas centrā Kompetences sertifikāta saņemšanai. Akreditācijas sistēma ir starptautiski atzīta 29 ES valstīs, jo sertifikācijas procedūras atbilst starptautiskā standarta EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām.Vadības grāmatvedība | Kursi "Praktiskā grāmatvedība"
Rasa PēceInga Pumpure

Vadības grāmatvedība | Kursi "Praktiskā grāmatvedība"

Augstākā līmeņa grāmatvedības izglītības programma

"Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un starptautiskiem normatīviem dokumentiem"

Licence P-13290

200 stundas

Programma paredzēta grāmatvežiem ar vismaz 3 gadu pieredzi grāmatvedības uzskaitē un gada pārskatu sastādīšanā.

Pamatinformācija par programmu

·         Izglītības programma nodrošina praktizējošo grāmatvežu kvalifikācijas paaugstināšanu, grāmatvedības uzskaites dziļāku, daudzveidīgāku un plašāku apguvi, nodokļu sistēmas problēmu risinājumu, uzņēmumu finanšu darbības analīzi;

·         Izglītības programma paredz visu mācību vielu apgūt kontekstā ar Latvijas grāmatvedības un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, nosakot to kopīgās un atšķirīgās iezīmes;

·         Mācību procesā tiek akcentētas praktiski pielietojamas zināšanas un prasmes, kuru apguve ļauj labāk, ātrāk un dziļāk apgūt mācību vielu un efektīvāk izmantot tās darbā;

·         Mācības notiek dialoga formā, veicinot kursu klausītājus aktīvāk iekļauties mācību procesā;

·         Ir sagatavoti speciāli izdales materiāli un uzdevumu krājums;

·         Izglītības programma saskaņota ar akreditētu Grāmatvežu sertifikācijas centru, kas darbojas pamatojoties uz Starptautiskā standarta ISO/IEC 17024 “Atbilstības novērtēšana” un LR likuma “Par atbilstības novērtēšana” prasībām.

 

Programmas saturs

 • Vadības grāmatvedība (36 st.) Finanšu un vadības grāmatvedības kopīgais un atšķirīgais. Izmaksu klasifikācija un uzskaites sistēmas. Pašizmaksas kalkulācija un cenu noteikšana. Bezzaudējuma punkta noteikšana. Finanšu rādītāju analīze un lēmumu pieņemšanas process. Budžets un tā plānošana. 

Zināšanu novērtēšana Pēc programmā paredzēto tēmu apgūšanas paredzēti pārbaudes darbi. Mācību noslēgumā 2 kompleksie eksāmeni:

1)      Grāmatvedība un LR nodokļu sistēma (5 st.).

2)      Vadības grāmatvedība, tiesību pamati, lietvedība (5 st.).

Eksāmenus pieņem akreditētas personu novērtēšanas un sertifikācijas institūcijas "Grāmatvežu sertifikācijas centrs" (GSC) neatkarīga eksaminācijas komisija, kas nodrošina maksimāli objektīvu novērtējumu, atbilstoši grāmatvežu profesijas (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) standarta prasībām.

Dokuments par programmas apguvi. Izglītības programma ir licencēta un akreditēta Izglītības un zinātnes ministrijā, tāpēc

 • eksāmenus sekmīgi nokārtojušie (ne mazāk kā 4 balles abos eksāmenos) saņem stingrās uzskaites dokumentu ar mazo valsts ģerboni "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".
 • Tie, kas nokārto eksāmenus atbilstoši grāmatveža profesijas standarta 4.kvalifikācijas līmeņa prasībām un saņem vērtējumu ne mazāk kā 7 balles, iegūst tiesības pieteikties Grāmatvežu sertifikācijas centrā Kompetences sertifikāta saņemšanai. Akreditācijas sistēma ir starptautiski atzīta 29 ES valstīs, jo sertifikācijas procedūras atbilst starptautiskā standarta EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām.


LR Nodokļu sistēma | Kursi "Praktiskā grāmatvedība"
Kristīne MičuleInga Pumpure

LR Nodokļu sistēma | Kursi "Praktiskā grāmatvedība"

Augstākā līmeņa grāmatvedības izglītības programma

"Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un starptautiskiem normatīviem dokumentiem"

Licence P-13290

200 stundas

Programma paredzēta grāmatvežiem ar vismaz 3 gadu pieredzi grāmatvedības uzskaitē un gada pārskatu sastādīšanā.

Pamatinformācija par programmu

·         Izglītības programma nodrošina praktizējošo grāmatvežu kvalifikācijas paaugstināšanu, grāmatvedības uzskaites dziļāku, daudzveidīgāku un plašāku apguvi, nodokļu sistēmas problēmu risinājumu, uzņēmumu finanšu darbības analīzi;

·         Izglītības programma paredz visu mācību vielu apgūt kontekstā ar Latvijas grāmatvedības un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, nosakot to kopīgās un atšķirīgās iezīmes;

·         Mācību procesā tiek akcentētas praktiski pielietojamas zināšanas un prasmes, kuru apguve ļauj labāk, ātrāk un dziļāk apgūt mācību vielu un efektīvāk izmantot tās darbā;

·         Mācības notiek dialoga formā, veicinot kursu klausītājus aktīvāk iekļauties mācību procesā;

·         Ir sagatavoti speciāli izdales materiāli un uzdevumu krājums;

·         Izglītības programma saskaņota ar akreditētu Grāmatvežu sertifikācijas centru, kas darbojas pamatojoties uz Starptautiskā standarta ISO/IEC 17024 “Atbilstības novērtēšana” un LR likuma “Par atbilstības novērtēšana” prasībām.

 

Programmas saturs

 • LR Nodokļu sistēma (32 st.) Nodokļu aprēķināšana un pārskatu sastādīšana atbilstoši LR nodokļu likumdošanai. Normatīvo dokumentu praktiska piemērošana, risinot situāciju uzdevumus, vērtējot nodokļu riskus un problēmjautājumus.

Zināšanu novērtēšana Pēc programmā paredzēto tēmu apgūšanas paredzēti pārbaudes darbi. Mācību noslēgumā 2 kompleksie eksāmeni:

1)      Grāmatvedība un LR nodokļu sistēma (5 st.).
2)      Vadības grāmatvedība, tiesību pamati, lietvedība (5 st.).

Eksāmenus pieņem akreditētas personu novērtēšanas un sertifikācijas institūcijas "Grāmatvežu sertifikācijas centrs" (GSC) neatkarīga eksaminācijas komisija, kas nodrošina maksimāli objektīvu novērtējumu, atbilstoši grāmatvežu profesijas (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) standarta prasībām.

Dokuments par programmas apguvi. Izglītības programma ir licencēta un akreditēta Izglītības un zinātnes ministrijā, tāpēc

 • eksāmenus sekmīgi nokārtojušie (ne mazāk kā 4 balles abos eksāmenos) saņem stingrās uzskaites dokumentu ar mazo valsts ģerboni "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".
 • Tie, kas nokārto eksāmenus atbilstoši grāmatveža profesijas standarta 4.kvalifikācijas līmeņa prasībām un saņem vērtējumu ne mazāk kā 7 balles, iegūst tiesības pieteikties Grāmatvežu sertifikācijas centrā Kompetences sertifikāta saņemšanai. Akreditācijas sistēma ir starptautiski atzīta 29 ES valstīs, jo sertifikācijas procedūras atbilst starptautiskā standarta EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām.


Finanšu grāmatvedība | Kursi "Praktiskā grāmatvedība"
Inga Pumpure

Finanšu grāmatvedība | Kursi "Praktiskā grāmatvedība"

Augstākā līmeņa grāmatvedības izglītības programma

"Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un starptautiskiem normatīviem dokumentiem"

Licence P-13290

200 stundas

Programma paredzēta grāmatvežiem ar vismaz 3 gadu pieredzi grāmatvedības uzskaitē un gada pārskatu sastādīšanā.

Pamatinformācija par programmu

·         Izglītības programma nodrošina praktizējošo grāmatvežu kvalifikācijas paaugstināšanu, grāmatvedības uzskaites dziļāku, daudzveidīgāku un plašāku apguvi, nodokļu sistēmas problēmu risinājumu, uzņēmumu finanšu darbības analīzi;

·         Izglītības programma paredz visu mācību vielu apgūt kontekstā ar Latvijas grāmatvedības un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, nosakot to kopīgās un atšķirīgās iezīmes;

·         Mācību procesā tiek akcentētas praktiski pielietojamas zināšanas un prasmes, kuru apguve ļauj labāk, ātrāk un dziļāk apgūt mācību vielu un efektīvāk izmantot tās darbā;

·         Mācības notiek dialoga formā, veicinot kursu klausītājus aktīvāk iekļauties mācību procesā;

·         Ir sagatavoti speciāli izdales materiāli un uzdevumu krājums;

·         Izglītības programma saskaņota ar akreditētu Grāmatvežu sertifikācijas centru, kas darbojas pamatojoties uz Starptautiskā standarta ISO/IEC 17024 “Atbilstības novērtēšana” un LR likuma “Par atbilstības novērtēšana” prasībām.

 

Programmas saturs

 • Finanšu grāmatvedība (84 st.) Ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, pašu kapitāla, saistību, uzkrājumu, ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Finanšu pārskata, t.i. bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un nodokļu pārskatu sastādīšana atbilstoši LR grāmatvedības standartiem un Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Praktisku piemēru, situāciju un komplekso uzdevumu risināšana, balstoties uz teorētiskām atziņām un normatīviem dokumentiem. 

Zināšanu novērtēšana Pēc programmā paredzēto tēmu apgūšanas paredzēti pārbaudes darbi. Mācību noslēgumā 2 kompleksie eksāmeni:

1)      Grāmatvedība un LR nodokļu sistēma (5 st.).

2)      Vadības grāmatvedība, tiesību pamati, lietvedība (5 st.).

Eksāmenus pieņem akreditētas personu novērtēšanas un sertifikācijas institūcijas "Grāmatvežu sertifikācijas centrs" (GSC) neatkarīga eksaminācijas komisija, kas nodrošina maksimāli objektīvu novērtējumu, atbilstoši grāmatvežu profesijas (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) standarta prasībām.

Dokuments par programmas apguvi. Izglītības programma ir licencēta un akreditēta Izglītības un zinātnes ministrijā, tāpēc

 • eksāmenus sekmīgi nokārtojušie (ne mazāk kā 4 balles abos eksāmenos) saņem stingrās uzskaites dokumentu ar mazo valsts ģerboni "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".
 • Tie, kas nokārto eksāmenus atbilstoši grāmatveža profesijas standarta 4.kvalifikācijas līmeņa prasībām un saņem vērtējumu ne mazāk kā 7 balles, iegūst tiesības pieteikties Grāmatvežu sertifikācijas centrā Kompetences sertifikāta saņemšanai. Akreditācijas sistēma ir starptautiski atzīta 29 ES valstīs, jo sertifikācijas procedūras atbilst starptautiskā standarta EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām.


Ārējais audits | Iekšējais un ārējais audits
Inga Pumpure

Ārējais audits | Iekšējais un ārējais audits

Augstākā līmeņa grāmatvedības izglītības programma

"Iekšējais un ārējais audits" (160 st.)

Licence P – 13289


Programma paredzēta sertificētiem grāmatvežiem, maģistriem, grāmatvežiem ar lielu darba pieredzi.

Pamatinformācija par programmu

• Izglītības programma sniedz detalizētas zināšanas par iekšējā un ārējā audita būtību, pamatprincipiem.

• Sniedz zināšanas par iekšējā un ārējā audita standartiem un to pielietošanu praksē.

• Sniedz plašu ieskatu par iekšējās kontroles sistēmu, iekšējās kontroles elementiem, vidi, risku novērtēšanu, kontroles pasākumiem, informāciju, saziņu, uzraudzību.

• Dod izpratni un zināšanas par iekšējā un ārējā audita kopīgām un atšķirīgām iezīmēm, darbības posmiem, audita objektiem uzņēmumā, riska vadības nozīmi, finanšu pārskata pārbaudīšanas noteikumiem, iemācās sagatavot audita darba dokumentus un pārskatus.

• Programmas teorētiskie jautājumi tiek izskatīti lekciju veidā. Tiek studētas likumu normas iekšējā un ārējā audita piemērošanā. Praktiskās nodarbībās tiek risināti tematiski uzdevumi, notiek domu apmaiņa, izstrādāto dokumentu analīze.

Programmas saturs

Ārējais audits (36 st.) Ārējā audita profesionālās darbības saturs un formas. Audita process. Risku novērtēšana. Revīzijas kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Revīzijas pierādījumu gūšanas process. Analītisko procedūru būtība un to pielietošana. Revīzijas nobeiguma procedūras un ziņojums. 

Zināšanu novērtēšana 

Mācību vielas apguves novērtēšanai paredzētas ieskaites. Mācību noslēgumā eksāmens (eksaminē un novērtē Grāmatvežu sertifikācijas centrs). Informācija par sertifikāciju www.gramatvezusc.lv, gsc@lza.lv, 67222381

Dokuments par programmas apguvi 

Sekmīgi nokārtojušie eksāmenu (ne mazāk kā 4 balles) saņem stingrās uzskaites dokumentu ar mazo valsts ģerboni "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".


Iekšējais audits un iekšējā kontrole | Iekšējais un ārējais audits
Inga Pumpure

Iekšējais audits un iekšējā kontrole | Iekšējais un ārējais audits

Augstākā līmeņa grāmatvedības izglītības programma

"Iekšējais un ārējais audits" (160 st.)

Licence P – 13289


Programma paredzēta sertificētiem grāmatvežiem, maģistriem, grāmatvežiem ar lielu darba pieredzi.


Pamatinformācija par programmu

• Izglītības programma sniedz detalizētas zināšanas par iekšējā un ārējā audita būtību, pamatprincipiem.

• Sniedz zināšanas par iekšējā un ārējā audita standartiem un to pielietošanu praksē.

• Sniedz plašu ieskatu par iekšējās kontroles sistēmu, iekšējās kontroles elementiem, vidi, risku novērtēšanu, kontroles pasākumiem, informāciju, saziņu, uzraudzību.

• Dod izpratni un zināšanas par iekšējā un ārējā audita kopīgām un atšķirīgām iezīmēm, darbības posmiem, audita objektiem uzņēmumā, riska vadības nozīmi, finanšu pārskata pārbaudīšanas noteikumiem, iemācās sagatavot audita darba dokumentus un pārskatus.

• Programmas teorētiskie jautājumi tiek izskatīti lekciju veidā. Tiek studētas likumu normas iekšējā un ārējā audita piemērošanā. Praktiskās nodarbībās tiek risināti tematiski uzdevumi, notiek domu apmaiņa, izstrādāto dokumentu analīze.


Programmas saturs

• Iekšējais audits un iekšējā kontrole (36 st.) Iekšējā audita integrētā sistēma un principi. Iekšējā audita profesionālās prakses standarti. Modernās iekšējās revīzijas pamatprincipi un darbība. Sistēmas pieeja iekšējam auditam, uzdevumi un apjoms.

Zināšanu novērtēšana 

Mācību vielas apguves novērtēšanai paredzētas ieskaites. Mācību noslēgumā eksāmens (eksaminē un novērtē Grāmatvežu sertifikācijas centrs). Informācija par sertifikāciju www.gramatvezusc.lv, gsc@lza.lv, 67222381

Dokuments par programmas apguvi 

Sekmīgi nokārtojušie eksāmenu (ne mazāk kā 4 balles) saņem stingrās uzskaites dokumentu ar mazo valsts ģerboni "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".Nodokļu plānošana | Iekšējais un ārējais audits
Inga Pumpure

Nodokļu plānošana | Iekšējais un ārējais audits

Augstākā līmeņa grāmatvedības izglītības programma

"Iekšējais un ārējais audits" (160 st.)

Licence P – 13289


Programma paredzēta sertificētiem grāmatvežiem, maģistriem, grāmatvežiem ar lielu darba pieredzi.


Pamatinformācija par programmu

• Izglītības programma sniedz detalizētas zināšanas par iekšējā un ārējā audita būtību, pamatprincipiem.

• Sniedz zināšanas par iekšējā un ārējā audita standartiem un to pielietošanu praksē.

• Sniedz plašu ieskatu par iekšējās kontroles sistēmu, iekšējās kontroles elementiem, vidi, risku novērtēšanu, kontroles pasākumiem, informāciju, saziņu, uzraudzību.

• Dod izpratni un zināšanas par iekšējā un ārējā audita kopīgām un atšķirīgām iezīmēm, darbības posmiem, audita objektiem uzņēmumā, riska vadības nozīmi, finanšu pārskata pārbaudīšanas noteikumiem, iemācās sagatavot audita darba dokumentus un pārskatus.

• Programmas teorētiskie jautājumi tiek izskatīti lekciju veidā. Tiek studētas likumu normas iekšējā un ārējā audita piemērošanā. Praktiskās nodarbībās tiek risināti tematiski uzdevumi, notiek domu apmaiņa, izstrādāto dokumentu analīze.


Programmas saturs

• Nodokļu plānošana (26 st.) Nodokļu ietekme uz uzņēmējdarbību. Nodokļu maksātāju tiesības un to izmantošanas iespējas. Nodokļu parādi un uzrēķini. Nodokļu plānošana.


Zināšanu novērtēšana 

Mācību vielas apguves novērtēšanai paredzētas ieskaites. Mācību noslēgumā eksāmens (eksaminē un novērtē Grāmatvežu sertifikācijas centrs). Informācija par sertifikāciju www.gramatvezusc.lv, gsc@lza.lv, 67222381

Dokuments par programmas apguvi 

Sekmīgi nokārtojušie eksāmenu (ne mazāk kā 4 balles) saņem stingrās uzskaites dokumentu ar mazo valsts ģerboni "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".Finanšu analīze | Iekšējais un ārējais audits
Rasa PēceInga Pumpure

Finanšu analīze | Iekšējais un ārējais audits

Augstākā līmeņa grāmatvedības izglītības programma

"Iekšējais un ārējais audits" (160 st.)

Licence P – 13289


Programma paredzēta sertificētiem grāmatvežiem, maģistriem, grāmatvežiem ar lielu darba pieredzi.


Pamatinformācija par programmu

• Izglītības programma sniedz detalizētas zināšanas par iekšējā un ārējā audita būtību, pamatprincipiem.

• Sniedz zināšanas par iekšējā un ārējā audita standartiem un to pielietošanu praksē.

• Sniedz plašu ieskatu par iekšējās kontroles sistēmu, iekšējās kontroles elementiem, vidi, risku novērtēšanu, kontroles pasākumiem, informāciju, saziņu, uzraudzību.

• Dod izpratni un zināšanas par iekšējā un ārējā audita kopīgām un atšķirīgām iezīmēm, darbības posmiem, audita objektiem uzņēmumā, riska vadības nozīmi, finanšu pārskata pārbaudīšanas noteikumiem, iemācās sagatavot audita darba dokumentus un pārskatus.

• Programmas teorētiskie jautājumi tiek izskatīti lekciju veidā. Tiek studētas likumu normas iekšējā un ārējā audita piemērošanā. Praktiskās nodarbībās tiek risināti tematiski uzdevumi, notiek domu apmaiņa, izstrādāto dokumentu analīze.


Programmas saturs

• Finanšu analīze (30 st.) Finanšu pārskats, kā galvenais informācijas avots. Finansiālās darbības analīzes metodoloģiskie pamati. Komercdarbības ekonomiskā potenciāla analīze. Finansiālas darbības novērtēšana un tās rezultātu analīze. Lēmumu par aktīviem, pašu kapitālu un saistībām analītiskais pamatojums. Finanšu plānošanas (budžetēšanas) analīze.


Zināšanu novērtēšana 

Mācību vielas apguves novērtēšanai paredzētas ieskaites. Mācību noslēgumā eksāmens (eksaminē un novērtē Grāmatvežu sertifikācijas centrs). Informācija par sertifikāciju www.gramatvezusc.lv, gsc@lza.lv, 67222381

Dokuments par programmas apguvi 

Sekmīgi nokārtojušie eksāmenu (ne mazāk kā 4 balles) saņem stingrās uzskaites dokumentu ar mazo valsts ģerboni "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".FINANŠU PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS AKTUALITĀTES | Iekšējais un ārējais audits
Rasa PēceInga Pumpure

FINANŠU PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS AKTUALITĀTES | Iekšējais un ārējais audits

Augstākā līmeņa grāmatvedības izglītības programma

"Iekšējais un ārējais audits" (160 st.)

Licence P – 13289


Programma paredzēta sertificētiem grāmatvežiem, maģistriem, grāmatvežiem ar lielu darba pieredzi.


Pamatinformācija par programmu

• Izglītības programma sniedz detalizētas zināšanas par iekšējā un ārējā audita būtību, pamatprincipiem.

• Sniedz zināšanas par iekšējā un ārējā audita standartiem un to pielietošanu praksē.

• Sniedz plašu ieskatu par iekšējās kontroles sistēmu, iekšējās kontroles elementiem, vidi, risku novērtēšanu, kontroles pasākumiem, informāciju, saziņu, uzraudzību.

• Dod izpratni un zināšanas par iekšējā un ārējā audita kopīgām un atšķirīgām iezīmēm, darbības posmiem, audita objektiem uzņēmumā, riska vadības nozīmi, finanšu pārskata pārbaudīšanas noteikumiem, iemācās sagatavot audita darba dokumentus un pārskatus.

• Programmas teorētiskie jautājumi tiek izskatīti lekciju veidā. Tiek studētas likumu normas iekšējā un ārējā audita piemērošanā. Praktiskās nodarbībās tiek risināti tematiski uzdevumi, notiek domu apmaiņa, izstrādāto dokumentu analīze.


Programmas saturs

• Finanšu pārskata sagatavošanas aktualitātes (18 st.) SFPS būtība un tās nozīme finanšu pārskata sagatavošanā atbilstoši SFPS prasībām, līdzekļu un saistību novērtēšanas principiem, grāmatvedības politikas maiņu un grāmatvedības aplēšu izmaiņām. Padziļināta prasme pielietot grāmatvedības paņēmienus un nepieciešamo operāciju veikšanu.

Zināšanu novērtēšana 

Mācību vielas apguves novērtēšanai paredzētas ieskaites. Mācību noslēgumā eksāmens (eksaminē un novērtē Grāmatvežu sertifikācijas centrs). Informācija par sertifikāciju www.gramatvezusc.lv, gsc@lza.lv, 67222381

Dokuments par programmas apguvi 

Sekmīgi nokārtojušie eksāmenu (ne mazāk kā 4 balles) saņem stingrās uzskaites dokumentu ar mazo valsts ģerboni "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".